آق Archives - سلام گنبد
  • رنگ سفید(آق) و قوم ترکمن
  • c_300_250_16777215_10_images_CYMERA_20151128_092810 نگاهی هر چند گذرا بر فرهنگ زبان، ادبیات فولکلور ترکمنی، نمایانگر توجه و احترام خاص ترکمنها به رنگ سفید و تقدیس و ستایش آن است که نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر می باشد.