موزه جرجان Archives - سلام گنبد
  • گنبدی ها در جسجتوی هویت/حقیقت!
    لزوم تجدید نظر در نامگذاری شهر گنبد و گرگان و استان گلستان
  • جرجان-گرگان-گنبدکاووس-94 اولین وجه شناساننده هر هویتی، «نام» است؛ «شهرت و نام» به طور قطع تعیین کننده اصلی و اساسی در میزان اعتبار و جایگاه هر «صاحب نامی» است، تغییر در نام و نشان ها، آن هم اسامی و نام هایی که از دیرینگی و سابقه تاریخی برخوردارند به سادگی می تواند اسباب اضمحلال و زوال وثوق و اعتبار آن نامدار را فراهم آورد